Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van De Wilgensprong; gevestigd te Lopik. De Wilgensprong is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Utrecht, met het inschrijfnummer: 30216358. BTW NL170695645B01

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u aan dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. De Wilgensprong behoudt het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 Levering zal plaatsvinden binnen 3 tot 7 werkdagen. Tenzij op de website anders is aangegeven. Indien de levertijd tot 7 werkdagen niet zal worden gehaald, zal De Wilgensprong de klant een e-mail verzenden, waarin de juiste levertijd wordt vermeld. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met De Wilgensprong te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan De Wilgensprong te melden. De Wilgensprong zal een leveringstermijn van maximaal 30 dagen overeenkomen.
2.3 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.4. Eventuele reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen nadat De Wilgensprong het in voorgaande artikel (artikel 2.2) genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.
2.5. Nadat de klant het bestelde artikel heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen 14 werkdagen na ontvangst van dit artikel, de onderliggende overeenkomst met De Wilgensprong te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
2.6. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan De Wilgensprong te melden. De klant dient het artikel in de juiste en ongeschonden verpakking, na overleg met De Wilgensprong terug te sturen naar het vastgesteld adres van De Wilgensprong. De klant dient in dit geval zelf de kosten en het risico voor het verzenden te dragen.
2.7. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met De Wilgensprong ingevolge artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal De Wilgensprong deze betalingen binnen 14 werkdagen nadat De Wilgensprong het door de klant geretourneerde artikel heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. De verzendkosten die De Wilgensprong heeft gemaakt voor het artikel zullen in mindering worden gebracht. De klant ontvangt dus de gedane betaling retour minus de verzendkosten.
2.8. De Wilgensprong behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van De Wilgensprong of de leverancier van het artikel) is beschadigd.
2.9. Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van De Wilgensprong schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal De Wilgensprong de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. De Wilgensprong heeft het recht om de waardevermindering van het artikel als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.
2.10. Bezorging wordt verzorgd door DHL, tenzij anders aangegeven en is te volgen via het Track en Trace systeem van DHL. Doorgaans bezorgt men de dag na verzenden (ook op zaterdag).Wij sturen u in de loop van dag van verzending automatisch per e-mail de link naar het Track en Trace systeem met uw bestelling. Zodra DHL de bezorging meldt als ‘afgeleverd’, wordt de bestelling als afgehandeld beschouwd. Reclamaties over niet of onjuist bezorgen zijn dan niet meer mogelijk.

3. Prijzen

3.1. Alle prijzen op de website genoemd zijn in euro’s en inclusief 9% of 21% BTW.

3.2. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 

3.3. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4. Privacy

5. Garanties

5.1 De Wilgensprong staat ervoor in dat de geleverde artikelen aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde artikel.

6. Offertes

6.1. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
6.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door klant, behoudt De Wilgensprong zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 7 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
6.3 Mondelinge toezeggingen verbinden De Wilgensprong slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7. Factuur

7.1 Wij verzoeken u vriendelijk het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen over te maken onder vermelding van het factuurnummer. Op alle diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze kunt u downloaden van onze website: www.dewilgensprong.nl.

8. Overeenkomst

8.1. Een overeenkomst tussen De Wilgensprong en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door De Wilgensprong de haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 De Wilgensprong behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto, tekening etc. en (technische) specificaties; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de website van De Wilgensprong gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1. De Wilgensprong is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van De Wilgensprong alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3. De Wilgensprong behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is De Wilgensprong gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

11. Communicatie

11.1 De Wilgensprong is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en De Wilgensprong dan wel tussen De Wilgensprong en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en De Wilgensprong.

12. Klachten

12.1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door De Wilgensprong serieus in behandeling worden genomen.
12.2. De klant dient een klacht schriftelijk kenbaar te maken bij De Wilgensprong (via brief of e-mail).
12.3. De Wilgensprong zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. De Wilgensprong zal de klant hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

13. Intellectuele eigendomsrechten

13.1. De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door De Wilgensprong geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

13.2. De Wilgensprong garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door De Wilgensprong geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derden.

14. Diversen

14.1 Indien de klant aan De Wilgensprong schriftelijk opgave doet van een adres, is De Wilgensprong gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant De Wilgensprong een nieuw adres heeft doorgegeven.
14.2. De Wilgensprong is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

15. Toepasselijke recht en geschillenregeling

15.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van De Wilgensprong is het Nederlands recht van toepassing.
15.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen De Wilgensprong en klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Utrecht kennis, tenzij De Wilgensprong er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de klant te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.